713 [= Tav 72,6]: Joan Lopez d'Ulhoa «Eu fiz mal sén qual nunca fez molher» [B 698, V 299]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Eu fiz mal seu qual nūca fez molher
ꝑo cuydei que fazia bou seu  
do meu amigo q̄mj q̄r gram ben  
emal sen foy poys mel tan grā bē quer  
Queo teuj senp ren desdem  
e non po del saber redomeu coraçon  
   
Ca nūca demj pudentender al  
ecō essa coita sse foy daquj  
efez mal se nūca tā mal sē uj  
pe q̄o fize achomēde mal  
Queo ciue1 seu  
   
Porlhi dar eu coyta pe sabelo seu  
coraçon ben que eu sabia ia  
mencobri de mays senpi iasera  
mal ꝑamj ca mal o ꝑ fiz eu  
Que oie2

V


  Eu fiz mal sen qual nūca fez molher
pero cuydey que fazia bon sen  
do meu amigo quemiq̄r gram ben  
emal seu foy poysmel tan gram ben quer  
queo teui sen prendesdem  
enon podel saber rē domeu coraçon  
     
Ca nūca demi pudentender al  
ecō essa coita sse foy daqui  
e fez mal se nūca tā mal sē ui  
pᵉ q̄o fiz e achomēde mal  
queo tiue sen  
     
Porlhi dar eu coyta pᵉ sabelo seu  
coraçō ben q̄ eu sabia ia  
mencobri de mays semp̃ ia sera  
mal ꝑami ca mal o per fizeu  
queo tiue
  1. ^

    Interpretamos que, como é habitual neste copista, o punto do <i> está desprazado á dereita, sobre o que sería o último trazo do <u>. A grafía inicial podería en moi última instancia lerse como <t>, mais nesta mesma páxina do ms. hai outros <t> iniciais co trazo horizontal ben marcado e coa haste sobresaíndo pola parte superior, razón por que o interpretamos como unha confusión de grafías do copista, que volve repetirse, probabelmente, na columna b deste mesmo folio, no verso inicial da estrofa III da cantiga 700.

  2. ^

    A primeira grafía que trascribimos como <o> ten un trazado irregular e parece reescrita sobre unha secuencia previa <ci> en que se mantería a congusión <c> / <t> como na estrofa anterior. Talvez o copista se decatou da omisión do pronome o. Tamén sería posíbel transcribir <ciie> (<ciıe> no ms. con un só punto).