406 [= Tav 81,7]: Joan Vaasquiz de Talaveira «Estes que ora dizen, mia sennor» [A 245, B 433, V 45]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[E]stes que ora dizen mia sen  
nor. que saben ca uus quereu  
muy gran ben. pois en nunca  
per mi souberen ren. querri(a̻)  
agora seer sabedor. ( )er quen o1 {P reffram2 } / ‹ꝑ q̄n o›
poderon eles saber. pois mio uos3 {mio} ‹uos nūca qⁱsestes / creer›
nunca quisestes creer.4  
   
[C]a mia sēnor semp᷈ o eu neguei  
qʷnteu mais pude assi d’s me ꝑdon  
e dizen ora quantos aqui son  
que o saben mais como saberei  
[P]er que no poderon eles saber.  

B


Estes queora dizem mha senhᵉ
que sabem cauꝯ quereu muj grā ben
poys en uunca per mj̄ souberon rem
queria gora seer sabedor
Per quem o poderom eles saber
poysmho uos nunca qui sestes creer
 
 
Ca mha senhor senp̄o eu neguey
quāteu mays pudassy ds̄ mj ꝑdon
edizem ora quātꝯ aqⁱ son q̄ son
q̄ sabem mays como saberey
Per ꝙ̄ o ꝑodōm eles saber

V


  Este\s/5 que ora dizem mha senhᵉ  
    que sabem cauꝯ quereu mui grā ben  
    poys en nunca per mī souberō rem  
    queri agora seer sabedor  
    per quem o poderom eles saber  
    poys mho uos nunca qui sestes creer  
       
       
  Ca mha senhor senp̄o eu neguey  
    quā teu mays pudassy đs mi ꝑdon  
    edizen ora quātꝯ aqⁱ son  
    q̄ esabem mays como saberey  
    per ꝙ̄ o ꝑođom eles saber.  
 1. ^

  A partir da que debía ser a inicial do refrán o texto está anotado sobre rasura.

 2. ^

  O grafema final do vocábulo é froito de corrección; nun primeiro momento escribiuse un <r>.

 3. ^

  Os dous últimos vocábulos do verso están escritos sobre rasura; foron corrixidos.

 4. ^

  Todo o texto desta liña está escrito sobre rasura; é froito de emenda (véxase nota precedente).

 5. ^

  O <s> foi escrito voado sobre un <m> previo, que foi cancelado.