740 [= Tav 36,2]: Estevan Travanca «Dizen-mi, amiga, se non fezer ben» [B 725, V 326]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Dizen mha miga se nō fezer bē
A meu amigo quel p’mdera  
morte por my ꞇ pero que el  
a por muj1 gran coyta eme quer grā bē  
Mais lhe ualrria ꝑa nō moirer  
nō lhe faz’ ben ca delho fazer  
   
Mais amiga hūa cousa sey  
demeu amigo q̄ el auera  
morte muy cedo se meu bē nō a  
per quātoieu demha fazenda sey  
Mais lhe ualiria2 perā nō  moir’

V


Dizen mha miga se nō fezer ben
ameu amigo qu el p̄mdera  
morte por my ꞇ pero que el a  
por min gran coyta eme quer grā ben  
mais lhe ualrria ꝑa nō morrer  
nō lhe faz̃ ben ca delho fazer  
   
Mais amiga hūa cousa seydem  
eu amigo q̄ el auera  
morte muy tedo semeu bē nō a  
e per quātoieu demħa fazenda  
sey mais lhe ualma perā nō moir
  1. ^

    No ms. <muȷ> ou <mııȷ>, de xeito que os dous trazos finais talvez remonten a un <ŋ>.

  2. ^

    Na última grafía verifícase o que parece o resultado dunha confusión das grafías <a> / <q>. O propio copista tentou corrixir o erro, ben sobreescribindo un trazo groso vertical sobre un <a> previo, talvez para escribir un <q>, ou ben escribindo un <a> sobre unha grafía previa <q>.