247 [= Tav 148,5]: Roi Queimado «Direi-vos que mi avẽo, mia sennor» [A 141, B 262]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Djrei uos que mia ueō mia
  sennor y logo quando meu deuos qui
  tey. ouue por uos1 fremosa mia sēnor
{ꞇ morrera mais / cuydey} amorrer ꞇ morrera mais cuydey2
  [Q]ue nunca uus ueeria desi. se mor
  ress(e̻) e poresto non morri.
   
   
  [C]uidando en quāto uꝯ d’s fez de ben.
  en pareçer. e en mui ben falar.
  morrera eu mais polo mui gran ben.
  que uus quero mais me fez d’s coidar
  [Q]ue nunca uus ueeria3 desy.
   
   
  [C]uidand en uosso mui bon pareçer.
  ouu amorrer assi d’s me ꝑdon.
  e polo uosso mui bon pareçer.
  morrera eu mais acorde menton.
   
   
   
  [C]oidand en uos ouu amorrer assi.
  e cuidand en uos sennor guareçi.4

B


Direyuꝯ quemha ueo mha
senhor
hi logo quandomeu deuos quitey
ouueu por uos fremosa mha senhʳ
amoirer emoirera mays cuydei
q̄ nūca uꝯ ueria desi
semoiresse por esso non moiri
 
Cuydandenqʷnto uꝯ d’s fez de bē
enparecer emuj bē falar
moirera eu mays polo muj g̃m bē
q̄miuꝯ q̄ro mefez d’s cuydar
q̄ nūca uꝯ ueeria desi
semoiresse pᵉesso nō moiri
 
Cuydando no uo sso bō parecer
ounha moirer esse d’s mj ꝑdon
epolo uosso muj bō parecer
moirera eu mays acordey mēton
q̄ nūca uꝯ ueeria desy
semoiresse pᵉ esso nō
 
Cuydandēuos ouuha moirer assy5
e cuydādēuos senhor nō moiri
 1. ^

  O último grafema do vocábulo está afectado por unha mancha.

 2. ^

  A partir da nota tironiana, incluída, o texto foi corrixido; está escrito sobre raspadura.

 3. ^

  O grafema correspondente á segunda vogal de uee é froito de corrección; nun primeiro momento escribiuse un <r>.

 4. ^

  Fiinda con disposición similar á da primeira cobra da cantiga.

 5. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña abranxente á esquerda.