236 [= Tav 148,4]: Roi Queimado «Deste mundo outro ben non querria» [A 130, B 251]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Deste mundo outro ben non  
  querria por quantas coitas me deus  
  faz soffrer que mia sennor do mui1  
  bon pareçer. que soubess eu bē 2 enten  
  dia com ogeu moir e non llo dizer  
  eu. nen outre por min. mais ela de  
  seu. o entender como seria.  
     
  E se eu est ouuess auueria  
  o mais de ben que eu querri auer  
  sabelo ela ben sen llo dizer.  
  eu. enon attenderia aq̄l dia.  
‹muy gʷn pauor› {muy} que eu attend ondei muy gʷn pauor  
  delle dizer por uos moiro sēnor  
  ca sei que por meu mallo diria.  
     
  Ca sēnor ei que mestrāyaria.  
  tanto que nuncaueria poder  
  dellar falar nen sol de auer.  
  e mal me uai mais peor meria  
  e por esto querria eu assi.  
  que o soubesse ela mais nō ꝑ mī.  
  e soubesseu ben q̄ o sabia.  
     
  E rrog a d’s e sc̄a maria  
  quelle fezerō muito ben auer  
  que ben assi llo façan entender  
  e con todest ainda seria  
  en gʷn pauor de mestrayar poren.  
  e par d’s ar iurar llia mui ben.  
  que nulla culpa y non auia.  
     
  De mentender assi deus me perdon.  
  neno gran ben quelleu quer e entō.  
  con dereito non se queixaria.3  

B


Deste mūdoutro bē nō queria
por quātas (cousas) coytas4 mj d’s faz sofrer
que mha senhor domuj bon parecer
que soubesseu ben que entendia
comoieu moyre nonlho dizer eu
nen outrem pormj mays ela desseu
o entender mais como seeria
 
Esse eu esto ouuesse auya
o mais do bē q̄ eu q̄ria auer
sabelo ela ben senlho dizer
eu enō atendessaq̄l dia
que eu atendo ondei muj grā pauor
delhi dizer pᵉ uos moyro senhor
ca sei q̄ pᵉmeu mal lho diria
 
Ca senhʳ e q̄mestranharia
tāto que nō au’ya poder
delhi falar nē sol dea ueer
emalmj uay mays peor meria
epor esto queria eu assi
q̄o soubessela mays nō ꝑmj̄
e soubesseu bē q̄o ele sabia
 
E rrogad’s ea scā Maria
q̄lhi souberō tanto bē fazer
q̄ ben assylho façam entender
e cō todestamda seria
en gram pauor de me straħar pᵉ en
epar d’s ar iurarlhia muj bē
q̄ nulla culpa hi nō auya
 
Dementender assy d’s mj ꝑdon5
neno grā bē q̄lheu q̄rentō
ꝯd’eito nōsse q̄ixaria
 1. ^

  En correspondencia con este verso e cos dous precedentes, na marxe dereita da columna de escritura reproduciuse, en letra «moderna», unha estrofa: outro ben deste mundo non \que-/ pola ----- / que n--- / ----- / ----bem ou--sse aueria / o mais do bem queja querria----/ ella o sabe bem sem lho dizer / soubera o ela bem sem lho dizer / e osem posera em mī como / Nunca ------.

 2. ^

  Tanto este vocábulo coma o precedente están escritos sobre raspadura. Na marxe dereita do verso o pergamiño tamén foi raspado

 3. ^

  Fiinda con disposición similar á da primeira cobra da cantiga.

 4. ^

  Esta palabra está sobreescrita na entreliña por riba da palabra cancelada.

 5. ^

  Colocci marcou os tres versos da fiinda cun trazo abranxente á dereita.