278 [= Tav 79,13]: Joan Soarez Coelho «Desmentido m’á ‘qui un trobador» [A 171, B 322]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Desmentido maqui un
  trobador do que dixi da ama sen
  razon de cousas pero e de cousas nō
  mais u menty quero mio eu di
  zer. u non dixi o meo do pa
  recer quelly mui boo deu nostro
  sennor.
   
  [C]a de pran a fez parecer mellor1
{e} de quantas outras no mūdo son2
  e muy mais māsa e mais cō razō
  falar e rijr3 e tod al fazer
  e fezolle tan muito ben saber
  que en todo ben e mui sabedor
   
  [E] por esto rogo nostro sennor
  quelle meta eno seu coraçon
  que me faza ben poilo aela non
  ouso rogar e semela fazer
  quisesse ben nō querria seer
  Rey nen seu fillo nen emꝑador
   
  [S]e per y seu ben ouuess(e̻) a ꝑder
  ca sen ela non posseu ben auer
  eno mūdo nen de nostro sennor.

B


Desmentido mhaa qui hū trobador
Do que disse da ama sen razon
De cousas pero ede cousas non
Mays hu menti quero mho eu dizer
Hu non dixo meyo do parecer
Quelhi mui boo deu nostro senhor ·
 
 
Ca deprā a fez parecer melhor
De ꝙʷtas out̃s eno mundo son
E muj mays māsse muj mays cō razō
Falar e rijr etodal fazer
E fezelhi tan muyto ben saber
Que entodo ben emuj sabedor
 
E pᵉ esto roga nr̄o senhor
Quelhi meta e no seu coraçon
Que mj faça ben poilo a ela non
Ousa rogar . esemela fazer
Quisesse ben non queria seer
Rey nen seu filho nen enꝑador
 
Se ꝑhi seu ben ouuess a perder
Ca sen ela non posseu ben auer
No mūdo nen de nr̄o senhor
  1. ^

    O texto está afectado polo corte excesivo que sufriu o folio na súa marxe superior.

  2. ^

    O sinal de chamada que indica o lugar en que debía facerse a emenda precede a forma contracta no.

  3. ^

    Baixo o grafema maiúsculo apréciase unha liña de trazado sutil.