93 [= Tav 78,7]: Joan Soarez Somesso «Desejand’eu vós, mia sennor» [A 27, B 120]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Deseiand eu uos mia sēnor  
seguramente morrerei. edo que end  
estou peor. e dūa ren que uus direy.  
que sey de pran que pois morrer aue  
rey gran coita soffrer. por uos  
como miagora ey.  
   
   
E por en. ꞇ por uoss amor  
ia senpreu gran coita uerei.  
aqui en quanteu uiuo for  
ca desquādeu morrer ben sei.  
que nona ei nunc a ꝑder.  
pois uosso ben nō poss(ı)1auer  
ca por al nona ꝑderei.  
   
Por quantas outras cousas sō.  
que d’s no mundo fez de ben.  
polas auer eu todas non.  
ꝑderia coita poren.  
e podela ya perder ‹ꝑder›
mia sēnor sol por uos ueer2 {sol} ‹sol por uos ueer›
en tal q̄ auos ꝓuguess en.  
   
Ora uus digueu a razon.  
de como me de uos auen.  
ca deulo sab a gran sazon.  
que deseiei mais doutra ren.  
sēnor de uꝯ esto dizer.  
ꝑo nono ousei fazer  
erg ora pois me uou daq̄n.3  

B


Deseianden4 uos mha senhor
seguramēte moirerey
edo q̄ endestou peor
edunha rem queuꝯ direi
que sei depram q̄ poys moirer
auerey gram coyta sofrer
por uos comomha gora ey
 
E por en epʳ uossamor
ia semp’u g̃m coita aũey
a qⁱ enqʷnteu uiuo for
ca desꝙʷ deu moirer bē sei
q̄ nona ei nuca aꝑder
poys uosso bē nō possau’
ca pʳ al nona ꝑd’ei
 
Por qʷntas out̃s cousas son
q̄ d’s no mūdo fez de bē
polas au’ eu todas nō
ꝑderia coita pʳ en
epodela ia bē perder
mha senhor pʳuꝯ ueer
en tal q̄ auos ꝓuguessen
 
Ora uꝯ digueu a razō
decomome de uos auē
ca deulo saba g̃m sazō
q̄ deseiei mays doutra rē
senhʳ deuꝯ esto dizer
ꝑo nono ousey faz’
ergora poisme uou daꝙ̄
 1. ^

  O grafema que segue o duplo <ss> non foi rematado.

 2. ^

  Tanto neste verso coma no precedente o pergamiño está raspado; as correccións foron introducidas no texto.

 3. ^

  Na marxe esquerda da columna de escritura unha man tardía reproduciu a forma ergo.

 4. ^

  No interior do <D> capital, o copista de B reproduce o <d> con que o copista do exemplar indicou ao rubricador a letra que debía deseñar.