998 [= Tav 155,2]: Vaasco Rodriguez de Calvelo «Des quand’eu a mia sennor entendi» [A 294, B 994, V 583]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]es quand(o̻) eu a mia sennor
entendi. que lle pesaua de lle querer
ben. ou demorar \u/1 lle dissesse ren. uee
damigos como men parti. [L]eyxey
lla terra por lle non fazer. pesar ꞇ
uiuu non posso uiuer.
 
[S]enon coytad e mays uos en direy
pero meu uiu en gran coyta damor
de non fazer pesar amia sennor
ueed amigos que muy ben men guardey
[L]eyxey lla terra. p. l. n.
 
[S]enon coytado no meu coraçon
ca me guardey de lle fazer pesar
ꞇamigos non me soub en guardar
per outra ren se per aquesta non
[L]eyxey lla terra. p. l. n.

B


Desquandheu amha senhor entendi
Quelhi pesaua delhi querer ben  
Ou de morar hulhi dissesse ren  
Veedamigꝯ como men parti  
Leixeilha teira porlhi non fazer  
Pesar e uyuo hu nō posso uyuer  
   
Se non coitade mays uꝯ en direy  
Peromeu uyuē g̃m coita damor  
De non fazer pesar amha senhor  
Veedamigꝯ que ben men guardei  
Leixeilha tirā pᵉlhi.  
   
Se non coitado no meu coracon  
Ca me guardei delhi fazer pesar  
E amigꝯ non me souben guardar  
₽ out̃ ren se per aquesta non  
Leixeilha.

V


Desquandeu amha senhor entendi
que lhi pesaua delhi querer ben  
ou de morar hulhi dissesse ren  
ueedamigus como men parti  
leixeyla terra por lhi nō fazer  
pesar e uiuo hu nō posso uyuer  
   
Senō coitade mays uꝯ en direy  
ꝑomen uyuẽ gm̃ coita damor  
denō fazer pesar amha senhᵉ  
ueedamigꝯ q̄ bē men guardey  
leixeilha tirā pᵉlhi nō fazer  
   
Se nō coitado no meu coraçon  
came guardei delhi fa zer pesar  
e amigꝯ nō me souben guardar  
ꝑ out̃ rē se ꝑ aquesta nō  
leixei.
  1. ^

    O vocábulo foi anotado na entreliña pola mesma man que escribiu o texto.