208 [= Tav 74,1]: Joan Nunez Camanez «De vós, sennor, querria eu saber» [A 111, B 224]

Transcrición paleográficaImprimir

A


De uos sennor quer
ria eu saber pois de
seiades mia mort aue\e/1r. e eu non moir e
querria morrer que me digades que fa
rey eu y.
 
[C]on mia mort me seria gran ben.
por que sei ca uꝯ prazeria en.
e pois non moiro uenn auos poren.
[Q]ue me digades que farei eu y.
 
[P]or mia morte que uꝯ ui deseiar.
rogueu a d’s sempr e non mia q̄r dar
e uenno uꝯ mia sēnor p̄guntar.
[Q]ue me digades que farei eu y
 
[P]or mia morte roguei d’s e amor
e nō mia dan por me fazer peor.
estar conuosque uenn a uos sēnor
que me digades que farei eu y.

B


Deuos2 senhor queiria eu saber
poys deseiades mha morta ueer
e eu non moyre queria moirer
quemj digades que farey eu hi
 
 
Con mha morte mj seria g̃m / bē
pʳ q̄ sey cauꝯ p̃zeria en
epois nō moyro uenhauos pʳ en
Que mj digades q̄ farey eu hi
 
Por mha morte q̄uꝯ uj deseiar
rogueu ad’s semp’ nō mha q̄r dar
euenha uos mha senhor p’gūtar
Que mj digades q̄ farei eu hi
 
Por mha morte roguei d’s e amor
enō mha deu pʳmj fazer peor
estar ꝯuosq̄ uenhauos senhor
Que mj digades q̄ farei
  1. ^

    A letra reproducida sobre a liña de escritura debeu ser engadida polo revisor da copia.

  2. ^

    No oco do D inicial maiúsculo, o copista de B reproduciu o <d> minúsculo anotado polo copista do exemplar que manexaba para o seu rubricador.