140 [= Tav 97,5]: Martin Soarez «De tal guisa me ven gran mal» [A 53, B 165]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  De tal guissa me uen gran mal  
  que nunca de tal guissa ui. uījr a outro  
{pois} pois1 nasci. e direi uus ora de qual  
  guissa se uus ꝓuguer me uen. uen  
  me mal por que quero ben mia sen  
  nor e mia natural.  
     
     
  Que ameu mais ca mī nē al  
  e tenno q̄ ei dereit y  
  damar tal sēnor mais ca mi.  
  e seu torto xe se me fal.2  
  ca eu nō deuia perder.  
  por mui gran dereito fazer.  
  mais amī dereito nō ual.  
     
  E pois dereito nen sēnor  
  non me ualy3 ꞇ q̄ farei.  
  quen mi consello der4 terrei  
  que muit e bon consellador  
  ca ela nō mio q̄r y dar.  
  nen miar posseu dela qⁱtar  
  e qual consell e qui mellor.  
     
  Esforçar m e soffrer pauor  
  o mellor consell e q̄ sei  
  ꞇ enlle5dizer qual tortey {ꞇ enlle}
  e nō llo negar pois y for.  
  e ela faça como uir.  
  de me matar ou (d̻e̻) me guarir.  
  e a uerei de qual quer sabor.  

B


De6 tal guisa (mij)7 mj uē grā mal
q̄ nūca detal guisa uj
uíj́r ahome poys naci
edireyuꝯ ora de qual
guisa : seuꝯ prouguer me· uen
nēmj mal por que quero ben
mha senhor emha natural
 
Que amen mays ca mj̄ nē al
etenho q̄ei d’eici (damar tal)
damar tal senhʳ mays camj̄
esseu tortoxe seme fal
ca eu nō deuj a ꝑder
pʳ muj g̃m d’eito fazer
mays amj̄ d’eito nō ual
 
Epoys d’eito nē senhʳ
nōme ual eq̄ farey
quē me cōselho der teirey
q̄ muyte bō cōselhador
ca ela nōmho q̄r hi dar
nē mar posseu dela qⁱtar
eqʷl cōsselhe aqⁱ melhor
 
Esforçarme e ꝑder pauor
omelhʳ cōselhe q̄ sei
esto elhe dizer qʷl tortei
enōlho negar pois hi for
e ela faça como uyr
deme matar ou de me guarir
ca au’ey8 de qual q̄r sabor
 1. ^

  O pergamiño está raspado; a palabra presenta indicios de corrección.

 2. ^

  O soporte de escritura foi raspado (o pergamiño está, incluso, roto). Todo o verso foi corrixido. Nas marxes non se aprecian indicios de corrección.

 3. ^

  O último grafema, y, foi corrixido; a emenda, que se fixo tras raspar o pergamiño, afecta tamén aos dous grafemas seguintes (ꞇ q̄).

 4. ^

  O grafema d está afectado pola raspadura da liña precedente.

 5. ^

  A parte inicial do verso, en concreto ꞇ enlle, foi corrixida; o soporte de escritura está raspado.

 6. ^

  No interior do <D> maiúsculo o copista de B reproduciu o <d> minúsculo con que o copista do exemplar indicaba ao rubricador a letra que inicial da cantiga.

 7. ^

  Aínda que ao estar cancelado cun trazo horizontal groso non se percibe ben, parece que o problema é que sobraba un pé.

 8. ^

  O trazo de abreviatura estaba reduplicado por medio dunha lineta que parece estar cancelada cun breve trazo vertical.