81 [= Tav 78,6]: Joan Soarez Somesso «De quant’eu sempre desejei» [A 15, B 108]

Transcrición paleográficaImprimir

A


De quanteu sempre deseiei de  
mia sēnor non end ei ren eo que1  
muito re (cey)2. de mia uījr todo mia {çeey}
uen. ca sempreu deseiei mais dal  
que me pes apartir mey en.  
   
   
   
[E] ia quem end a partir ei  
esto podela ueer ben  
q̄ muita guerra lle farei  
por q̄ me faz ꝑtir daq̄n  
ond eu sōo mui natural.  
e sei lleu un seu ome atal.  
q̄llauera morrer poren.  
   
E nono pode defender  
de morte se mi mal fez᷈.  
ca uā morte ei eu dauer.  
e pois eu a morrer ouuer.  
toda uia pēnor querey  
fillar por mi e tollerlley.  
est ome por q̄ me mal q̄r  
   
[E] pois lleu est ome toller.  
faça mela mal se poder.  
enono podera fazer.  
mais pod entēder se quiser  
q̄ log eu gʷrdado serei.  
dela. ꞇ nona temerei  
desquelleu esto feit ouuer.3  

B


De quanteu sempre deseley4
demha senhor non endey rē
eo que muyto receei
demha uijr todomauen
ca sempreu deseiey mays dal
de uiuer con ela emal
queme pes a partir mei en
 
E ia q̄ mēda partir ey
esto podela ueer bē
q̄ muyta guerra lhi farey
pʳ q̄ me faz ꝑtir daꝙ̄
ondeu soō muy nat’al
esselhi hū seu hom̄ a tal
q̄lhaia a morrer pʳ en5
 
Nono pode defender
de morte semj mal fez’
ca hūa mortey eu dauer
poys eu demorrer oer
toda vya penhʳ q̄rrey
pʳmj filhar e tolh’ey
estom̄ pʳ q̄ mj mal q̄r
 
E poislheu estom̄ tolh’
faça mela mal se poder
enono pod’a faz’
mays podētender se qⁱƥ
q̄ logueu g̃dado ƥei
dela enona tem’ey
desq̄lheste penhʳ p’ser
 1. ^

  O pergamiño está raspado. Desde non (excluído) até o final da liña o texto foi corrixido.

 2. ^

  O segmento anulado está acompañado por un sinal de chamada que indica o punto do texto que debía emendarse.

 3. ^

  Na marxe esquerda da columna figura, en letra de man tardía, a nota ora pois fazelho.

 4. ^

  O <l> parece una prolongación a partir dun <i> previo.

 5. ^

  O <n> parece corrixido sobre un <u> previo.