246 [= Tav 148,2]: Roi Queimado «Cuidades vós, mia sennor, que mui mal» [A 140, B 261]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[C]uidades uos mia sennor q̄  
mui mal estou de uos e cuideu que  
que mui ben. estou deuos sēnor por hūa1 ‹estou deuos sen̄or por hū[…]›
ren que uus ora direi ca non poral.  
[S]e morrer2 morrerei. por uos sen  
nor se miar fezerdes3 ben a que  
mellor.  
   
[T]an mansa uꝯ quis d’s sēnor fazer  
e tan fremosa etan ben falar.  
que non poderia eu mal estar  
de uos por quanto uꝯ quero dizer4  
[S]e morrer morrerei5 por uos sēnor.  
   
[A]mo uos tant e con tan gran razon.6  
pero que nunca de uos ben p̄ndi.  
que coideu est e uos que nō e si.  
mais tant esforcei no meu coraçon  
[S]e morrer morrerei por uos sennor  

B


Cuydades uos mha senhor
q̄ muj mal
estou deuos e cuyden q̄ muybē
estou deuos senhor por hunha ren
queuꝯ oradirey ca non por al
Se moirer moirerey por uos senhor
semar fezerdes bē aque melhor
 
Taa manssa uꝯ qⁱs d’s senhor fazer
e tā f’inosa etā ben falar
q̄ nō pod’ia eu mal estar
de uos pᵉ quātouꝯ q̄ro diz’
Se mo
 
Amouꝯ tāto cō g̃m razon
ꝑo q̄ nūca deuos bē p’ndi
q̄ coydeu este uos q̄ nō e assy
mays tāte forçey nomeu coraçon
Se moir’
 1. ^

  A partir do punto, o texto, que foi corrixido, está escrito sobre raspadura.

 2. ^

  O segundo <r> medial é froito de emenda. Inicialmente debeuse escribir un <s>.

 3. ^

  O grafema <d> presenta trazado anómalo; debeu ser escrito a partir dun carácter previo.

 4. ^

  O vocábulo parece retocado; o pergamiño parece afectado por unha lixeira raspadura.

 5. ^

  Na sílaba re, os grafemas < r>, de que só se le a primeira hasta, e <e> están afectados por unha deterioración do soporte de escritura (non parece raspadura orixinal do códice).

 6. ^

  Na marxe dereita da columna, e seguramente de lector actual, figura a nota ꝯq̄ (a lapis).