277 [= Tav 79,11]: Joan Soarez Coelho «Com’oj’eu vivo no mundo coitado!» [A 170, B 321]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Comogeu uiuo no mundo  
  coitado. nas graues coitas que ei  
  de soffrer. non poderia outro  
  ome uiuer. nen eu fezera  
  temp ay passado. mays quan  
  do cuid en qual mia sennor ui  
  en tanto uiu e en tanto uiui.  
  e tenno mend as coitas por ()1  
  pagado.  
     
{E} [E]nꝑo quand eu en meu cuidado2 {e}
  cuido nas coitas que me faz auer  
  coido mia morte querria morrer  
  e coid en como fuy mal dia nado  
  mays quād ar cuid(o̻) en qual mia sēnor uj.  
  de quātas coitas por ela soffri.  
  muito men tēno por aueturado  
     
  [E] en seu ben per mi seer loado.  
  no a mester de(o̻)3  ende mas dizer  
  ca d’s la fez qual mellor fazer4 {o}
  soub eno mund e bē marauillado  
  sera quen uir a sēnor que eu ui.  
  pelo seu ben e ben dira ꝑ mi  
  q̄ bē deuu end a d’s a dar bō grado.  
     
  [D]e quantas coitas por ela soffri.5  
  se d’s mia mostre como a ia ui.  
  seendo con sa madre en un estrado.  

B


Comoieu uiuo no mundo coytado
Nas g̃ues coytas que ey de sofrer
Non poderia outrome uiuer
Nen eu fezera tenpaia passado
Mays quando cuyden qual mha senhor uj
Entanto uiue · entanto uiuj
E tenhomen das coytas por pagado
 
 
 
En pero quando eu ē nomeu cuidado
Cuido nas coytas que mj faz auer
E cuido na morte queria moirer
E cuyden como fui mal dia nado
Mays ꝙʷdo ar cuyden qual mha senhor uj
De quantas coytas pᵉ ela sofri
Muytomen tenho pᵉ auenturado
 
E en seu ben per mi seer loado
Non a mester deo en mays dizez
Ca deula fez qʷl melhor fazer
Soube no mūdo e m̃auilhado
Sera ꝙʷ uira senhor que eu uj
Pelo seu ben e ben dira per mj̄
Que ben deuenda d’s dar bon gardo
 
De quantas coytas pᵉ ela sofri
Se d’s mha mostre comoa ia ui
Seendo consa madrē hun estrado
 1. ^

  O pergamiño está raspado; parece que se eliminou algún elemento trazado no intercolumnio.

 2. ^

  O texto está parcialmente cortado na marxe superior debido ao guillotinamento excesivo do folio. A maiúscula <E> está anotada no intercolumnio.

 3. ^

  O grafema subpunteado foi anulado, ademais, cun trazo de pluma.

 4. ^

  O sinal de chamada que indica o lugar en que debía inserirse o grafema escrito na marxe localízase antes da forma qual.

 5. ^

  Na marxe dereita da columna de escritura fican restos dunha nota; está moi apagada.