1002 [= Tav 155,1]: Vaasco Rodriguez de Calvelo «Coitado vivo d’amor» [B 998, V 587]

Transcrición paleográficaImprimir

B


C oytado uyuo damor
E da mortey gram pauor  
Deseiando mha senor  
A que eu muito seruj  
A mha senhor que euuj  
Muj muj fremosa en losy  
   
Amor me ten en poder  
E pauor ey de moirer  
Pᵉ que non posso ueer  
A que eu muyto seruj  
A mha senhor que eu uj  
   
Amor en poder me ten  
E faz mi perder o sen  
Pᵉ que non poss auer ben  
Da que eu muyto seruj  
A ma senhor que eu uj

V


Coytado uyuo damor e damor teygrā pauor
deseiando mha senhor  
a que eu muito serui  
amha senhor que eu mi  
mui mui tremo sa en losy1  
 
   
Amor me ten en poder  
e pauor ey demorrer  
pᵉ q̄ non posso ueer  
aq̄ eu muyto ui  
amha senhᵉ q̄ en ui.  
   
Amor en poder me tē  
e fazmi perder o sen  
pᵉ q̄ nō possauer bē  
da q̄ eu muyto ui  
amha senhᵉ q̄ eu ui.
  1. ^

    Sobre o <y> hai unha pequena lineta que debe responder ao punto diacrítico que esta grafía tería no exemplar.