575 [= Tav 25,21]: Don Denis «Chegou-m’or’aqui recado» [B 558, V 161]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Chegou mora qui recado
Amiga do vossamigo
E aquel (che) q̄ falou migo
Dix mi q̄ e tan coytado
Que per quanta possauedes
Jao guarir non possedes
 
Diz1 q̄ oie tercer dia
Bēlhi ꝑtirades morte
Mays ouuel coyta tā forte
E tā coytader iazia
Que pᵉ quanta possauedes
 
Cō mal q̄lhi uos fezestes
Juroumhamiga fremosa
Que ꝑ o uos poderosa
Fostes del ꝙʷto qⁱsestes
Que pᵉ quanta possauedes
 
E grā perda per fazedes
Hu tal amigo perdedes2

V


  Chegou moraqui recado  
    amiga douossamigo  
    e aquel que falou migo  
    dizmi que e tan cuytado  
    que per quanta possauedes  
    iao guarir nō podedes  
     
  Diz q̄ oie tercer dia  
    bē lhi pertirades morte  
    mays ouuel coyta tā forte  
    etā coytader iazia  
    que pᵉ ꝙ̄ta possauedes  
     
  Con mal q̄ lhy uos fezestes  
    iuroumhamiga f’mosa  
    q̄ ꝑo uos poderosa  
    fostes del ꝙ̄to qⁱsestes  
    que pᵉ quanta possauedes  
     
  Egrā preda ꝑfazedes  
    hu tal amigo perdedes.  
  1. ^

    O <z> está reescrito sobre un <x> previo. Trátase dunha confusión habitual do copista, que neste caso colocou aínda un <z> voado para aclarar a grafía corrixida que ficou confusa.

  2. ^

    Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña abranxente en vertical, á esquerda.