940 [= Tav 150,3]: Sancho Sanchez «Amiga, do meu amigo» [B 937, V 525]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Amiga do meu amigo
Y eu oye recado  
Que e uyue na morado  
Doutra dona ben uꝯ digo  
Mays iuradeꝯ que quisera  
Oyr ante que mortera  
   
Eu era marauilhada  
pᵉ que tan muyto tardaua  
₽o sempresto cuydaua  
sse eu del seia1 uīgada  
Mays iurade ꝯ.  
   
Muy coitada ꝑ ueuya  
Mays ora non sey que sia de m  
Poys outra deseya  
E leixou m que seruia  
Mais iuradeꝯ.  
   
E nel muj melhor era2  
E a m mays mj ꝓug’a

V


Amiga domeu amigo
y eu oie recado  
que e uyue namorado  
doutra dona benuꝯ digo  
mays iuradeꝯ que quisera  
oyr ante que mortera  
   
Eu era marauilhada  
pᵉ q̄ tā muyto tardaua  
ꝑo semp̃sto cuydaua  
sse eu del seia uīgada  
mays iuradeꝯ q̄ qⁱ sera  
   
Mui coitada per ueuya  
mays ora nō sei q̄ seia demī  
poys outra deseia  
eleixou mī q̄ uia  
mays iurađs q̄ qⁱ a.  
   
E a el mui melhᵉ era  
eamin mays mi ꝓug̃a
  1. ^

    Esta palabra e o último grafema da anterior están escritas sobre unha rasura, e responden a unha indicación de corrección sinalada na marxe esquerda por medio do habitual sinal en forma de aspa.

  2. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical colocada á esquerda desta.