1064 [= Tav 22,4]: Bernal de Bonaval «Ai Deus, e quen mi tolherá» [B 1062, V 653]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  ⌈E enesta ffolha adeant̄ se  
  Comenzans as cantigas  
  Damor pⁱm̃yro Troba  
  dor Bernal de bonaualle1  
     
  Ay deꝯ e quēmj tolhera  
  Gram coyta domeu coracon  
  No mundo poys mha senhor non  
  Quer que eu perca coyta ia  
  E direyuꝯ como non quer  
  Leixame sen seu ben uiuer  
  Coytade semj non ualer  
  Ela que mj pode ualer  
     
  No mundoutra cousa non a  
  Que me coyta nulha sazon  
  Tolha se d’s ou morte non  
  Ou mha senhor que nō queira  
  Tolherma e poys eu oer  
  Pᵉ mha senhor morta p’nder  
  D’s meu senhor selhi ꝓuguer  
  Mha leixant unha uez ueer  
     
  E sse mj d’s qui fazer  
  Este ben que me muj mest’  
  Dea ueer poys eu poder  
  Veer o seu bon parecer  
  Por en g̃m bēmj ꝑfara  
  Semel mostrar hūa razon  
  De quantas endeu cuydaça  
  A dizer quelhi diga enton  

V


  E enesta ffolha aderant̄ sse começam  
  cantigas damor pᵃmyta trobador  
  rer nal de bona ual.  
     
     
  Ay deus e quenmi tolhera gram coyta domeu corazon  
  no mundo poys mha senhor non  
  quer que eu perza coyta ia  
  edireynus como non quer  
  leixame sen seu ben uiuer  
  coytade semi nō ualer  
  ela quemi pode ualer  
     
     
  No mundoutra cousa nō a  
  q̄me coita nulha sazon  
  tolha se đs ou morte nō  
  ou mha senhor q̄ nō q̄rra  
  tolherma epoys eu oer  
  pᵉ mha senhor morta p̃nder  
  des meu senhᵉ selhi ꝓuguer  
  mha leixantunha uez ueer  
     
  E ssemi đs qⁱser fazer  
  este ben q̄me mui mest̃  
  dea ueer poys eu poder  
  ueer o seu bon parecer  
  pᵉ en g̃m bēmi perfara  
  semel mostrar huā razō  
  de quantas endeu cuydaca  
  a dizer q̄ lhi diga enton  
  1. ^

    Nota escrita pola man de Colocci.