218 [= Tav 43,1]: Fernan Garcia Esgaravunha «A mellor dona que eu nunca vi» [A 118, B 234]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [A] mellor dona que eu nunca ui.
  per boā fe nen que oy dizer. ea que deꝯ
  fez mellor pareçer. mia sennor est e sen
  nor das que ui. de mui bon preço e de
  mui bon sen. per bōa fe e de tod outro
  ben de quant eu nunca doutra don ( )1 oy.
   
   
  [E] ben creede de pran que e si
  e sera ia en quant ela uiuer
  e q̄na uir ea ben connoçer
  sei eu de pran que dira q̄e si.
  ainda uꝯ de seu ben mais direi
  e muit amada ꝑo q̄ non sei.
‹o ame come mj̄› {o} quēna tan muito ame come mī.2
   
‹por todesto maldia naçi› {todesto} [E] por todesto mal dia naçi3
  por q̄lle sei tamanno ben q̄rer
  comolleu q̄r e ueio me morrer
  e nona ueg e mal dia naçi.
  mais rog a d’s quelle tanto ben fez
  que el me guise como algūa uez
  a ueia çed u meu dela ꝑti.
   
  [C]on mellor coraçon. es contra mi.

B


A melhor dona q̄ eu nūca uj
per boa fe nen que oy dizer
ea que deꝯ fez melhor parecer
mha senhor e senhᵉ das que uj
demuj bon preço e de muj bon sen
per boa fe ede todoutro ben
aquanteu nūca doutra dona oy
 
E ben creede de prā q̄ e assi
esera ia en quātela uiuer
eq̄na uir ea bē conhoçer
sei eu de prā q̄ dira q̄ e assi
aīdauꝯ de sen bē mays direi
emuytamada4 ꝑo q̄ nō sei
q̄na tā muytame com̄ mj̄
 
E pᵉ tod esto mal dia naçi
pʳ q̄lhi soube tam gram ben q̄rer
comolheu q̄re ueiome moirer
enona ueie mal dia naçi
mays rogad’s q̄lhi tāto ben fez
q̄ elmj guise comalgūa uez
aueia cedeumeu dela parti
 
Con melhor coraçō escontra mj5
 1. ^

  Raspado algún elemento, talvez unha leve prolongación de pluma.

 2. ^

  A partir de muito, incluído, o texto foi corrixido, anotándose a lección actual sobre raspadura.

 3. ^

  Con excepción da letra de espera e do enlace preposicional, todo o verso foi corrixido; o pergamiño está raspado (raspadura que mesmo chegou a perforalo).

 4. ^

  O <d> ten un trazado irregular. O hastil do prolóngase en horizontal sobre o <a> de xeito que cun único trazo podería representar tamén a lineta de abreviatura da nasal sobre o <a>.

 5. ^

  Colocci marca o verso da fiiinda cunha liña en vertical á dereita.