419 [= Tav 50,1]: Fernan Velho «A maior coita que eu vi sofrer» [A 260, B 437, V 49]

Transcrición paleográficaImprimir

A


A maior coita que eu ui soffrer.  
damor a nullome desque naçi. eu mia  
soffro e ia que est assi. meus ami  
gos assi ueia prazer. [G]radesc a  
deus que me faz a mayor. coita  
do mund(o̻)1 auer por mia sennor.  
   
[E] ben tenneu que faço gran razon2 {gram}
da mayor coita muit a d’s graçir  
que mel da por mia sēnor que seruir  
ei mentreu uiuer mui de coraçon  
Gradesc a d’s que me faz a mayor  
   
[E] por mayor ei eu per bōa fe  
a questa coita de quantas fara  
nr̄o sēnor e por mayor mia da  
de quantas fez e pois que assi e3  
[G]radesc a d’s que me faz a mayor4  
   
Pois que mia fez auer pola5  
mellor. dona de quantas fez  
nostro sennor.6  

B


A mayor coyta q̄ eu uj sofrer
damor anullome desque naçi
eu mha sofro e ia que est assy
meꝯ amigꝯ assy ueia prazer
Gradescadeꝯ quemj faz amayor
coyta do mundo auer por mha senhᵉ
 
E ben tenheu q̄ faço razō
da mayor coyta ad’s g̃çir
q̄ mel da pᵉ mha senhor q̄ ƥuir
ey ment̄u uiuer muj de coraçō
Gradescad’s q̄
 
Epor mayor ey eu ꝑ bōa fe
aq̄sta coyta de ꝙʷtas fara
nr̄o senhor e pᵉ mayor mha da
de ꝙʷtas fez e poys assy e
Gradescads̄ q̄mj faz a
 
Poys q̄ mha faz au’ pola melhor
dona de ꝙʷtas fez nostro senhor7

V


  A mayor coyta que eu ui sofrer  
    damor anullome desque naçi  
    eu mha sofro e ia que est assy  
    meꝯ amigꝯ assy ueia prazer  
    gradescadeꝯ quemi faz amayor  
    coyta domundo auer por mha senhor  
     
  E ben tenheu8 q̄ faço razō  
    da maior coyta a đs g̃çir9  
    q̄ mel da pᵉ mha senhor q̄ seruir  
    eyment’u uiuer mui de coraçō  
    gradescađs q̄  
     
  E por mayor ey eu ꝑ bōa fe  
    aq̄sta coyta de ꝙ̄tas fara  
    nrō senhor e pᵉ mayor mha da  
    de ꝙ̄tas fez e poys assy e  
    gradescađs q̄ mi faz a  
     
  Poys q̄mha faz au’ pola melhor  
    dona de ꝙ̄tas fez nostro senhor.  
 1. ^

  O carácter foi anulado mediante rasura.

 2. ^

  Os dous últimos vocábulos do verso están escritos sobre rasura. A forma anotada na marxe do texto está moi apagada; talvez foi raspada.

 3. ^

  Os tres últimos vocábulos do verso foron inseridos sobre rasura; o texto debeu ser corrixido.

 4. ^

  Sobre o <y> quedan restos dun punto, que debeu ser anulado ao rasparse o texto da liña precedente ou que non chegou a completarse.

 5. ^

  A sílaba final da forma contracta foi escrita sobre rasura; é froito de corrección.

 6. ^

  Fiinda con disposición similar á da primeira estrofa da cantiga.

 7. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña abranxente en vertical á esquerda.

 8. ^

  Entre o <n> e o <h> hai un borrón que non parece debido á tinta da outra face do folio.

 9. ^

  O copista de V cerrou tanto o trazo de <c> que no encontro con <i> produciu un <a> aparente (<g̃a̹r> por <g̃çir>).