349 [= Tav 17,1]: Fernan Gonçalvez de Seavra «A dona que eu vi por meu» [A 213, B 443, V 55]

Transcrición paleográficaImprimir

A


A dona que eu ui sempre por1 {uj}
mal e que me gran coita deu. e  
da poila ui e posseu. non me  
ten2 nen me quer ualer. [N]ona  
ueg enon ueg eu. no mundo don  
deu ueia prazer.  
   
A que me faz uiuer en tal  
affan e soffrer tanto mal  
que morrerei se me nō ual  
e non quer mia coita creer  
Nona ueg e nō uegeu al3 {al}
   
   
A que eu quero mui gran ben  
e que miassi coitado ten  
que non posseu per niun sen.  
partir me delle ben querer.  
Nona ueg e non uei eu.4 {ren}

B


A dona q̄ eu uy por meu
mal eq̄ me grā coyta deu
eda epoyla uy pʳ sseu
nō me tem nē me q̄r ualer
nē na ueio nē ueio eu
no mūdo on deu Aia prazer
 
A q̄ me faz uiu’ ē tal
afam essofrer tanto mal
emorrerey seme nō ual
pays nō q̄r mhā coyta creer
nēna ueio nē ue geual
nomūd onde uliā5 pᵉzer
 
A q̄ eu q̄ro muy grā bem
eq̄ mha sy forcado tem
q̄ nō posso ꝑ nē huū sen
parar me delhe bem q̄rer
uē na ueio uē ueio rrem6
(rrem) no mūdo ondendia prazer

V


  A dona q̄ eu uy por meu  
    mal eq̄ me grā coyta deu  
    eda poyla uy ꝑ sseu  
    nō me tem nē me q̄r ualer  
    nē na ueio nē ueio eu  
    no mūd on deu dia piazer  
     
  A q̄ me faz uiū ē tal  
    afam essoffer tanto mal  
    emorrerey seme nō ual  
    pays nō q̄r mhā coyta qeer  
    nē na ueio nē ue geu\al/  
    nō mūd ondeudiā p̄zer  
       
  A q̄ eu q̄ro muy grā bem  
    eq̄ mha sy foreado tem  
    q̄ nō posso ꝑ nē huū sen  
    pararme delhe ben q̄rer  
    ne na ue io nē ueio  
    ssem no mud ondeudia prazer  
 1. ^

  A partir da forma verbal, incluída, o texto foi corrixido; está escrito sobre raspadura. Debaixo do verso, á altura da forma dona, apréciase unha cruz (+).

 2. ^

  O primeiro grafema do vocábulo está escrito sobre raspadura.

 3. ^

  Esta forma escribiuse tras corrección.

 4. ^

  O sinal de chamada que indica o punto en que debería inserirse a corrección localízase despois do punto final de verso.

 5. ^

  As grafías <li> son conxecturais. O conxunto das dúas lembra un <v> co hastil esquerdo longo e virado cara á esquerda.

 6. ^

  Copiado por Colocci. Probabelmente foi el quen cancelou esta palabra na liña seguinte para copiala aquí como rimante, ao tempo que colocou a marca en forma de ángulo que usa habitualmente para marcar o inicio do refrán.